top of page

Vuokrauksen sopimusehdot

Vuokraajan yhteystiedot:

JP Vuokraus
Petäjävedentie 44, 97130 Rovaniemi

info@jpvuokraus.fi

+358 44 060 951

​Y-tunnus: 2384567-1

Ehdot:

Kalusto on rekisteröity  ja vakuutettu vuokrauskäyttöön ilman kuljettajaa.

Kalustoissa on täysikasko sekä törmäysturva eläimiin, palo- ja varkausturva.

Omavastuu vahinkotapauksissa on 1500.00 euroa.

Perusomavastuuta voi 50 % pienentää  10 % vuokrauksen kokonaishinnan lisämaksulla.

Ajoneuvon pääkuljettajan sekä tarvittaessa apukuljettajan ajokortista otetaan valokuva vakuutusyhtiön ehtojen mukaan.

Lisäkuljettajan veloitus on 5.00 euroa vuorokaudessa.

Vuokrasopimukseen on kirjoitettava kaikkien kuljettajien tiedot.

Sesongin aikana esim.  lomaviikot, joulu, uusivuosi, pääsiäinen, juhannus yms.

hinnoittelu saattaa muuttua. Kannattaa varmistaa etukäteen sähköisellä lomakkeella ajankohta.

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä. Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle. 

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.  Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajoopetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole Vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty. Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköintija pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja  tankkausmaksu 30.00.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen 1500.00 euroa. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

Talvella pitää moottori esilämmittää -10 astetta ollessa pakkasta tai enemmänä joko webastolla, tai lohkolämmittimellä. Jos esilämmityksen puute aiheuttaa moottorivaurion vuokraaja on täysmääräisesti vastuussa vahingosta.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti

Vuokra on maksettava ennen  luovutusta joko laskulla etukäteen 4-vrk tai kortilla paikan päällä haettaessa.

Verkkolaskuna, sähköpostilaskuna, paperilaskuna, onnistuu etukäteen laskujen lähetys.

Jos laskua ei maksa samana päivänä kuin auto otettu vuokralle, vakuutukset eivät ole voimassa.
Kuitti maksetusta vuokrasta lähetetään sähköpostiin tarvittaessa.

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan tilalle toista vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista. Kuitenkin huomioiden vuokrauksen keston ja käytetyn ajan  ja ajettujen kilometrien perusteella. Kuitenkin maksimissaan kustannukset voivat olla vuokrauksen hinnan suuruisia.

Vuokralaisen on varauduttava tulemaan omakustanteisesti takaisin lähtöpaikkaan mikäli autoon tulee tekninen vika ja ei saada tilalle autoa. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan kolmannen osapuolen vahinkoa, esim etukäteen järjestetty matka tai kiertue mitä ei voi suorittaa loppuun tai myöhästyy jostain esim lentokoneesta, tai junasta tai linja-autosta. Jos auto rikkoutuu teknisen vian vuoksi, vuokranantaja ei ole velvollinen kustantamaan esim taxikyytiä tai muuta korvaavaa kyytiä pysyäkseen aikataulussa. 

  

Vuokraamo on velvollinen hakemaan auton takaisin lähtöpaikkaan veloituksetta auton rikkoutuessa asiakkaasta johtumattomasta syystä. Jos rikkoutuminen tapahtuu asiakkaasta johtuvasta syystä, tästä pitää sopia erikseen. Kuitenkin täysmääräisenä asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot. Enintään omavastuussa olevalla summalla. Tai jos vuokraaja on ehtoja rikkonut, on vastuussa täysmääräisesti tulevista kuluista.

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla. Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

Kaikista ennakkoon maksetuista vuokrauksista peritään vähintään 15 euron peruutusmaksu.

Varausmaksu on vuokran maksaminen.

Vuokraukset on syytä peruuttaa ajoissa, 

7 vrk  ennen jos peruutusilmoitus on lähetetty ennen  vuokrauksen alkamista, saa rahat takaisin 100 %.

3-7 vrk ennen jos peruutusilmoitus lähetetty ennen vuokrauksen alkamista, saa rahat takaisin 90 %.

2-3 vrk ennen jos peruutusilmoitus lähetetty ennen vuokrauksen alkamista, saa rahat takaisin 80 %.

0-1 vrk ennen jos peruutusilmoitus lähetetty ennen vuokrauksen alkamista, saa rahat takaisin 70 %.

Auton palauttaminen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei velvoita vuokrahinnan palauttamiseen.

Auton teknisen ongelma esiintyessä, valokuva tai video tästä tilanteesta. Jonka perusteella yhdessä päätetään voiko matkaa jatkaa turvallisesti.

Hyväksyt sopimusehdot maksamalla vuokrauksen.

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

bottom of page